iBody

Vitajte na stránke aplikácie iBody

 
 

Aplikácia iBody je určená na prácu so zoznamami geodetických súradníc.

 

 
   

Aplikácia číta zo vstupného textového súboru údaje, spracuje ich a vygeneruje výstupný textový súbor v požadovanom formáte.

 
   

 
   

 
   

Hlavné okno aplikácie iBody

 
       
   

Aplikácia iBody spracováva údaje v tzv. linke, čo je sústava zreťazených modulov. Každý modul vykonáva určitú činnosť, viď tabuľku. Niektoré moduly je možno použiť viackrát, napr. funkčný modul. Vstupný a výstupný modul sa dá použiť len raz. V prípade potreby používateľ môže nahliadnuť do medzivýsledkov spracovania údajov cez okno vlastností konkrétneho modulu.

Zoznam a parametre modulov

 
   

Symbol

Meno

Určenie

*Typ rozhrania

Opakovanie

http://www.graphicon.sk/ibody/images/Vstup.png

Vstupný

Činnosti súvisiace s určením vstupného súboru, jeho otvorením a načítaním do pamäti.

súbor > riadkové

nie

http://www.graphicon.sk/ibody/images/Adjustacia.png

Prípravný

Vynechá, alebo naopak ponechá požadované riadky, napr. riadky s poznámkami, riadky obsahujúce určitý text, prázdne riadky, nahrádza časti textu iným, manipuluje s oddeľovačmi (medzery, tabulátory), odstraňuje hlavičky a päty súborov atď.

riadkové > riadkové

áno

http://www.graphicon.sk/ibody/images/Priradenie.png

Priraďovací

Definuje stĺpce a premenné linky.

 •  Stĺpce sú spravidla naviazané na niektoré hodnoty  vo vstupnom súbore, alebo sú prázdne, pripravené pre neskoršie použitie.

 • Premenné sú určené na uloženie výsledkov operácií funkčných modulov.

Rozdiel medzi stĺpcom a premennou: stĺpec je pole hodnôt, každá hodnota pre jeden riadok, premenná má len jednu hodnotu (spoločnú pre všetky riadky a viditeľnú zo všetkých riadkov).

 

riadkové > stĺpcové

áno

http://www.graphicon.sk/ibody/images/Funkcia.png

Funkčný

Modul vykonáva všeobecné funkcie:

 • matematické operácie medzi stĺpcami resp. premennými navzájom alebo v kombinácii s konštantou,

 • filtrácia podľa hodnôt,

 • konverzné operácie, napr. konverzie  48° 01' 46.76" na 48° 01.78' alebo na 48,02966° a opačne,

 • prečíslovanie bodov,

 • nahradenie kódov podľa prevodnej tabuľky kódov,

 • prevod súradníc medzi JTSK03 a ETRS89 v oboch smeroch

 • prevod súradníc medzi JTSK a JTSK03 v oboch smeroch

stĺpcové > stĺpcové

áno

http://www.graphicon.sk/ibody/images/Filter.png

Výberový

Vynecháva, alebo naopak ponecháva  riadky podľa externého zoznamu bodov. Zoznam bodov je textový súbor, v ktorom je v prvom stĺpci číslo bodu. Prípadné ďalšie stĺpce sú ignorované.

stĺpcové > stĺpcové

áno

Deduplikačný

Odstráni duplicitné riadky (záznamy) podľa požadovaných kritérií.

stĺpcové > stĺpcové

áno

Zoraďovací

Zoraďovanie záznamy (riadky)vzostupne/zostupne podľa požadovaných stĺpcov.

stĺpcové > stĺpcové

áno

http://www.graphicon.sk/ibody/images/Format.png

Formátovací

Zostavuje dokument pre výstupný súbor, vie doplniť hlavičku, pätu, zvolené oddeľovače, počty desatinných miest, konštanty a veľa ďalších vecí.

stĺpcové > riadkové

áno

http://www.graphicon.sk/ibody/images/Vystup.png

Výstupný

Stará sa o činnosti spojené so zápisom výsledného dokumentu do súboru. Vie odvodiť meno výstupného súboru zo vstupného súboru, má možnosť upozorniť na prepísanie existujúceho súboru, po zápise má možnosť okamžite zobraziť výsledok v Notepade a pod.

riadkové > súbor

nie

* Typ rozhrania podľa toho, aké vstupné dáta akceptuje na vstupe a aké poskytuje na výstupe:

 • riadkové - na vstupe aj na výstupe pracuje s celými riadkami ako s textovými reťazcami,

 • stĺpcové - pracuje so záznamami, kde na rozdiel od riadkového prístupu rozoznáva  jednotlivé premenné a dokáže s nimi pracovať,

 • riadkové/stĺpcové a stĺpcové/riadkové je kombinácia vyskytujúca sa u Priraďovacieho a Formátovacieho modulu. Tieto moduly robia prechod medzi oboma druhmi rozhraní.

 
       
   

Distribúciu aplikácie iBody zabezpečuje spoločnosť iNGs spol. s r.o.

 
   

Na stiahnutie:

Aktuálna verzia aplikácie iBody, 1.12. 2015

Verzia 1.3.1

iBody_1.3.1_setup.exe

iBody_1.3.1_setup.rar

Používateľská príručka

Verzia 11

Používateľská príručka.pdf

 

Informácie o verziách sú tu

 

Poznámka: Aplikácia beží pod Windows XP SP3, Vista, 7, 8.1, 10 s nainštalovanými aktualizáciami.

Ďalej vyžaduje Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 a Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

 

Copyright © 2015, Graphicon, s.r.o.